fredag 6 mars 2009

FRA är en digital tull!

I den nya FRA-lagen kan man konstarera att:

  • I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige. Mot yttre militära hot.
  • De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
  • Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
  • Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
FRA är en snäll tull dessutom!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20