måndag 2 februari 2009

Alliansens Vänner: Samtal med Sverige!

Fick precis ett mejl från Alliansens Vänner precis. Kopierar in den bifogade PDF:en här:

Välkommen till Samtal med Sverige

Allians för Sveriges främsta löfte till väljarna i valet 2006 var att återupprätta arbetslinjen och bekämpa människors utanförskap från arbetsmarknaden. Sedan dess har vi fört en tydlig jobbpolitik för att låta fler människor få möjlighet till eget arbete. Det ger förutsättningar för en god välfärd och trygghet åt fler.

Samtidigt återstår det mycket att göra. Den globala finanskrisen gör dessutom att utmaningarna har blivit än större. Statsfinanserna måste värnas i en tid av påfrestningar som också understryker vikten av att föra en tydlig jobbpolitik. Skolans kunskapsuppdrag ska fortsätta att stärkas, äldreomsorgen utvecklas och tillgängligheten förbättras i sjukvården. Klimathotet är på allvar och måste hanteras med såväl tuffa utsläppskrav som internationella överenskommelser. Många andra områden kräver också ytterligare åtgärder.

Allians för Sverige har därför beslutat om en fortsatt politisk fördjupning inför riksdagsvalet 2010. Vår gemensamma politik för nästa mandatperiod ska redovisas i en gemensam valplattform. Precis som i förra valet ska väljarna i god tid innan valdagen få tydliga svar på vilken politik Alliansen vill genomföra och hur den ska finansieras.

Vi vill ha din hjälp med att finna svaren på Sveriges utmaningar. Därför har vi inlett vad vi kallar för ”Samtal med Sverige” som kommer att pågå under hela mandatperioden. Det innebär en unik möjlighet för såväl Alliansens respektive partiorganisationer som för privatpersoner organisationer och forskare att redan från början påverka vår framtida politik. Vi menar allvar med att öppna upp de politiska partierna och vill på detta sätt möjliggöra för många fler att bidra med sina idéer om framtiden.

Redan nu vill vi veta vilka utmaningar du tycker är viktigast för Sverige. Samtal med Sverige inleds därför med det öppna samråd du håller i din hand.

De svar som inkommer till samrådet får stor betydelse för vårt fortsatta arbete. Framöver kommer vi att tillsätta reformgrupper som har till uppgift att förbereda vår gemensamma valplattform. Slutsatserna från samrådet blir viktiga pusselbitar till både vilka områden grupperna ska arbeta med och vilka frågeställningar de ska fokusera på.

Materialet är kortfattat och innehåller två stycken övergripande frågeställningar. Längst bak finns information om de praktiska detaljerna.

Tack för att du tar dig tid att göra Sverige till ett ännu bättre land!

Hur ska Sverige se ut 2014?

Den globala finanskrisen sprider sig över världen och påverkar både ekonomi och sysselsättning. De sämre tiderna har redan gjort sig påminda i form av varsel och lägre tillväxt. Konsekvenserna kommer att märkas såväl under denna som under nästa mandatperiod.

Trots den internationella krisen står Sverige starkt rustat för att möta dess effekter. I skarp kontrast till andra har vi värnat både vårt överskottsmål och det statsfinansiella ramverket. När andra länder har vridit på kranarna har vi sparat i ladorna för att kunna ta av när tiderna blir sämre. Utan att ge avkall på vårt ansvarstagande för statsfinanserna kan vi därför sätta in resurser för att lindra lågkonjunkturens effekter.

Vi tror på Sverige, dess invånare och på vårt lands förmåga i både med- och motgångar. Vi har gått styrkta ur kriser och tuffa perioder tidigare. Med en ansvarsfull politik där vi inte slarvar med statsfinanserna kommer vi att kunna göra det också den här gången. Avgörande är att vi för en aktiv jobbpolitik med satsningar på företagande och fördelar bördorna rättvist. I vårt Sverige ska alla människor klara krisens effekter och ingen lämnas utanför.

Utmaningarna för Sverige är många, men det är även vårt lands möjligheter. Trots de prövningar som väntar Sverige finns det anledning att också blicka framåt. Det kommer en tid även efter finanskris och lågkonjunktur.

Ingen vet hur Sverige ser ut imorgon. Däremot kan vi vara säkra på att de beslut vi fattar idag kommer att påverka Sverige under lång tid framöver. Trots att finanskrisen pågår måste vi samtidigt ta ställning till hur vi vill att Sverige ska ut i framtiden. Många viktiga frågor förtjänar att få svar: På vilka sätt ska vi hantera de demografiska utmaningarna? Vilken politik krävs för att minska utanförskapet och återupprätta full sysselsättning? Hur ska vi kunna säkra välfärden och möta klimatutmaningen? Vilka värderingar är viktiga att ta med sig in i framtiden?

Samtidigt är inte Sverige avskiljt från omvärlden. Vi påverkas av en värld som förändras i rask takt och som ställer frågor om vilken internationell roll Sverige ska spela framöver och hur vi ska möta gemensamma utmaningar. Globaliseringen understryker också att Sveriges framtid inte kan bygga på historiska meriter och att vi är alltmer ömsesidigt beroende av vad som sker i vår omvärld.

Vad kan göra Sverige framgångsrikt i framtiden? Vad ska vi exportera som inte andra länder kan göra bättre? Vilken roll vill vi att Sverige ska spela i världen?

Fråga 1: Hur ser de viktigaste framtidsfrågorna ut för Sverige respektive den kommun du bor i? Utmaningarna är också mer vardagsnära och handlar om vad som kommer att vara mest prioriterat att genomföra under nästa mandatperiod.

Att skapa fler arbetstillfällen är nyckeln till att både ge människor mer makt över sina liv och till att kunna finansiera en god välfärd till alla. En tuffare konjunktur ställer ökade krav på flexibilitet, bättre attityd till företagande och fungerande matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt som Sverige behöver fler företagare upplever många ännu regelverket som alltför omfattande. Vissa företag vågar inte expandera trots att viljan finns och dessutom är för få kvinnor företagare.

Alla människor i Sverige ska ha tillgång till en skola, vård och omsorg som håller hög kvalitet och finns när man behöver den. Samtidigt upplever familjer det svårt att få ihop livspusslet. En del barn har inte en trygg uppväxt. Alltför många elever har inte med sig de kunskaper från skolan de behöver för att kunna möta framtiden. Väntetiderna är för långa inom sjukvården och många tycker att det är svårt att komma i kontakt med en läkare. Många äldre vittnar om att det kan vara svårt att finna ett anpassat boende och en trygg omsorg när behoven förändras. Klimathotet växer i betydelse och är en utmaning för hela världen. En viktig skillnad mot tidigare är att sambandet mellan ökad tillväxt och ökade utsläpp inte längre är sant.

Klimatfrågan är internationell och det spelar inte någon roll var på jorden utsläppen sker. Vi måste finna nya lösningar som både innebär tuffare krav på den som smutsar ned och ger så stor effekt som möjligt. Rätt hanterat kan utmaningarna också innebära stora möjligheter för svensk miljöteknik.

Att människor kan känna sig trygga är en viktig hörnsten i ett fungerande samhälle. Under den här mandatperioden får Sverige fler poliser och mer kännbara påföljder för den som begår grova brott. Samtidigt upplever alltför många brottsoffer att de inte får det stöd de behöver och att samhället inte tar vissa lagöverträdelser på tillräckligt stort allvar. Den som utsätts för hot eller ska vittna om brottslighet ska alltid kunna räkna med hjälp och skydd från samhället. Sverige ska vara ett land där människor upplever både trygghet och kan leva på lika villkor. På många sätt är Sverige ett mycket jämställt land men det finns problem med förlegade värderingar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Likaså kommer inte alla nyanlända människor i arbete tillräckligt snabbt. Att få ett arbete inom rimlig tid är viktigt inte bara för den egna försörjningens skull. Ett arbete gör det också enklare att lära sig svenska och skaffa sociala kontakter.

Det här är exempel på några viktiga frågor under nästa mandatperiod. Vi vet att det finns många andra som också är centrala och det går bra att skriva även om dessa. Känn inga begränsningar när det gäller vilka ämnen att ta upp eller längden på dina svar!

Fråga 2: Vilka frågor ska Alliansen lyfta under nästa mandatperiod?

Så går det till. Samrådet pågår från och med den 27 januari till den sista april. Det är helt öppet, vilket innebär att såväl medlemmar, föreningar/ distrikt/ länsförbund samt övriga intresserade är välkomna att delta. När samrådet är genomfört kommer svaren att sammanställas och resultatet göras offentligt. Det kommer att ligga till grund för de reformgrupper som har till uppgift att förbereda Alliansens politik för nästa mandatperiod.

Vi ser gärna att så många som möjligt deltar i samrådet. Därför hoppas vi att ni lokalt arbetar för att skapa intresse kring frågorna.

Ett sätt kan vara att bjuda in allmänheten till ett öppet möte där frågeställningarna lyfts. Det kan också handla om att tipsa medlemmarna i nyhetsbrev och på hemsidor om att samrådet pågår och var de kan ta del av det. Ett annat initiativ kan vara ordna att grupparbeten kring samrådet som aktivitet på nästa föreningsmöte.

Svaren kan mailas till adressen samrad@alliansforsverige.se eller skickas med post till: ”Samtal med Sverige”, Allians för Sverige, Box 2357, 103 18 Stockholm

Länk till Alliansens Vänner!